Dance Duyên âm with Class 11B - Lý Tự Trọng Highschool

Dance Duyên âm performance 🔥
With class 11B - at Lý Tự Trọng Highschool.

placeholder image
placeholder image
placeholder image